สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 959.314  ส179

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: (ก-ช), 58 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม.

สาระสังเขป : พระประวัติ สมเด้จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ — พระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เสด็จเยือน