รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร

โดย: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.9593 | ว152ร

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 59 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร.

 บทคัดย่อ : วิจัยเรื่อง ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร มีสัตถประสงค์ 1. เพื่อศึกษา เพื่อความเชื่อ การบนบานของประชาชนที่ส่งผลให้เกิดประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร 2. เพื่อศึกษาประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร 3. เพื่อศึกษากระบวนการสืบสาน สืบทอด ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่พระสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีหลวงพ่อโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตำรา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของประเพณี และกระบวนการจัดงาน รวมทั้งการเข้าร่วมประเพณีเพื่อการมีส่วนร่วม