งานสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบตัวอักษรไทยประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเขียนจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม : จินดา เนื่องจำนงค์, [ผู้สร้างสรรค์งาน] | นวลลออ อนุสิทธิ์, [ผู้ร่วมสร้างสรรค์งาน] | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 745.61 ง319 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : ก-ซ, 75 หน้า : ภาพประกอบขาวดำ ; 29 ซม.

สาระสังเขป :  การออกแบบตัวอักษรไทยประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเขียนจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ รวบรวม ทดลองสร้างสรรค์ด้วยการนำวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์มาสร้างตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์และคณะจนเกิดเป็นชุดฟอนต์อักษรไทยประดิษฐ์ พร้อมด้วย สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทยที่เป็นลักษณะเฉพาะของตังบุคคล ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานกราฟิก สื่อพิมพ์ ชื่อร้าน หรืออื่นๆงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานเขียนป้ายด้วยมือ การออกแบบเฉพาะคำ และเป็นต้นแบบให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง