มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

 ผู้แต่งร่วม : จินดา เนื่องจำนงค์ ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 641.59593 ม192 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : ก-ซ, 63 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29.5 ซม.

สาระสังเขป  : หนังสือภูมิปัญญาอาหารพื้นนถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้อาหารพื้นถิ่น และขนมไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ให้เสี่ยงต่อการสูญหาย และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเลือกพื้นที่ในการจัดทำอาหารพื้นถิ่นและขนม จำนวน11อำเภอ ได้เลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ทรงภูมิปัญญอาหารและขนมพื้นถิ่น จำนวน 6 อำเภอ