องค์ความรู้เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าไทยสู่การสร้างเอกลักษณ์ชองชุมชนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 79 แผ่น ; ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ผ้าไทยถือเป็นศิลปหตถกรรมมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สมควรอนุรักษ์ไว้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน นำไปสู่กระบวนการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย และหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา