แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569

ผู้แต่งร่วม : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา. สภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา. ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

เลขเรียกหนังสือ : 630.20112 ผ931 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ม.ป.พ. 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 137 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตารางล แผนภูมิ, แผนผัง ; 29 ซม.

สาระสังเขป : กรอบยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 กำหนดให้สภาเกษตรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด