รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา = Value creation of Loincloth products to creative economy of women sewing group at Nayao villege, Sanam Chai Khet district, Chachoengsao province(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: จินดา เนื่องจำนงค์, [ผู้วิจัย]

เลขเรียกหนังสือ: 391.4 อ663ร 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.

บทคัดย่อ : –