วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 * (ไม่มีไฟร์เอกสาร)

สามารถติดต่อยืมตัวเล่มได้ที่หอสมุดกลาง

โดย : อารียา บุญทวี
ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 76 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : บ้านนางาม หมู่ที่ 19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมการปกครองขึ้นอยู่กับบ้านนายาว หมู่ที่ 15 ประชาการส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เมื่อมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมากจึงแยกการปกครองหมู่บ้านออกเป็นบ้านนางาม ทั้งนี้ในสมัยก่อนประชาชนในหมู่บ้านปลูกข้าวเป็นจำนวนมากโดยต้นข้าวงอกงามไม่ต้องใช้สารเคมี จึงชื่อว่า “หมู่บ้านนางาม” นอกจากนี้บ้านนางามมีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นำไปสู่พลังทางวัฒนธรรมชุมชน และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสตรีที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายใต้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง