ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา(eng)

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ภ 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่,แผนภูมิ ; 29 ซม.

สรุปสาระสังเขป :  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม ประวัติความเป็นมาของตำบลเทพราช ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย ภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม