วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : บ้านอ่างเตย ตั้งอยู่หมู่ที่9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตยให้กับชุมชนบ้านอ่างเตย และโรงเรียนบ้านอ่างเตย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น