สารสนเทศภาคตะวันออก (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นักศึกษาวิชาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

เลขเรียกหนังสือ : 915.937 ส675

ข้อมูลการพิมพ์ : ม.ป.ท. : สุทธิกุลสวัสดิ์การพิมพ์, ม.ป.ป.

รายละเอียดตัวเล่ม : 264 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 20.5 ซม.

สาระสังเขป : นักศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียน วิชา ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนออาจารย์ผู้สอน ประกอบการเรียนวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร เห็นว่าควรจะนำเผยแพร่ทั้งในกลุ่มของนักศึกษากันเองและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา