วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 อ663ว 2565

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2565

รายละเอียดตัวเล่ม: 44 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ บ้านคลองบางนางจัดทำหนังสือวัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของดีบ้านคลองบางนาง