อาหารและขนมชาติพันธ์ุสู่การส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนะรรมและประเพณีท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 ณ336อ 2565

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 68 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม.