Search for:
สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 615.321 ส314

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566

รายละเอียดตัวเล่ม : 83 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา วรรณพิรุณ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 55 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่ง : พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [บรรณาธิการ] | มูลนิธิสิริวัฒนภักดี.

เลขเรียกหนังสือ : 294.33 ว416 2565

ข้อมูลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2565

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9314  อ113

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สาระสังเขป :