Search for:
องค์ความรู้ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราองค์ความรู้
 1. องค์ความรู้เรื่อง “เรือมด”
 2. องค์ความรู้ เครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดที่ 1 – 7
 3. องค์ความรู้ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านมืองฉะเชิงเทรา (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 4. องค์ความรู้เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าไทยสู่การสร้างเอกลักษณ์ชองชุมชนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 5. องค์ความรู้เรื่องดอกสารภี : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 6. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 7. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. องค์ความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อในขนมไทย ” Culture and Belief of “Desseris”

งานวิจัย ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. รวมผลงานวิจัยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 2. รายงานการวิจัยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 3. รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา/ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว, อารียา   บุญทวี
 4. วิจัย : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ วิชัย  พงษ์โหมด, บุญมา  พงษโหมด
 5. รายงานการวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนต่องานประเพณีปิดทองพระพุทธชินราชของวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว/ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์
 7. รายงานการจัยกระบวนการการสืบสานประเพณีแห่งธงตะขาบของเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตำบลเทพราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 10. รายงานการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระบวนการสร้างสรรค์การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 11. การวิจัยและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงบริเวณโบราณสถานที่ อาคารไม้สักทอง ค่ายทหารศรีโสธร และตลาดบ้านใหม่ (ตลาดริมน้ำเดิม)ให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 12. วิจัย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
 13. รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร
 14. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 15. กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เรื่องตะไคร์ ของประชาชน ตำบลคลองเขื่อน
 16. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา = Value creation of Loincloth products to creative economy of women sewing group at Nayao villege, Sanam Chai Khet district, Chachoengsao province (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 17. แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569
หนังสือวิชาการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. หนังสือชุด แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ฉบับอำเภอเมือง
  ฉบับอำเภอบางคล้า
  ฉบับอำเภอราชสาส์น
  ฉบับอำเภอคลองเขื่อน
  ฉบับอำเภอพนมสารคาม
  ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

  ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ
  ฉบับอำเภอแปลงยาว
  ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์
  ฉบับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ฉบับอำเภอบางปะกง

 2. หนังสือชุดมรดกภูมิปัญญา
  ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ประเพณีแห่ธงตะขาบ
  ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร
  ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ประเพณีการทำขวัญข้าว”
 3. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราฉบับไทย-อังกฤษ = Thai-English booklet local cultures and traditions in Chachoengsao
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. องค์ความรู้วัฒธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา” Thai – English Booklet “Thai Traditional Games in the Five Eastern Province Cluster”
 7. งานสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบตัวอักษรไทยประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเขียนจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 8. 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์
 9. ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ไทย)
 12. เรือ
 13. สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 
 14. มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 15. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 18. การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 19. 80 นกถิ่นราชนครินทร์ = 80 Common birds in Rajanagarindra (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 20. วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 21. ผลงานสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา
 22. สารสนเทศภาคตะวันออก (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

วิดีทัศน์ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 2. ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร
 3. ประเพณีแห่ธงตะขาบ
 4. ประเพณีขวัญข้าว
 5. ขนมจากเมืองแปดริ้ว
 6. แนะนำอาเซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาษาไทย)
 7. แนะนำอาเซียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาษาอังกฤษ)
 8. สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. แกงส้มหมูใบมะขาม โดยคุณญาปภัส พุทธรักษา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. ลาบขนุน โดยคุณจรรยา เข็มเฉลิมและ คุณศิริพร สุริวงศ์ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. แกงใบหม่อน ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคุณพิกุล สวัสดี
 12. กลุ่มผ้าทอบ้านอ่างเตย ปี 2565
 13. กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว ปี 2565
 14. ผ้าไทยบ้านอ่างเตย 2566
 15. ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ปี 2565