องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9314  อ113

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สาระสังเขป :