Search for:
72 ปี สารภี คืนถิ่น

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท.

ลขเรียกหนังสือ :

การพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553

รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท
ลขเรียกหนังสือ: 378.05  ร425จ 2553
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553
รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
วัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา/รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นารี  สาริกกะภูติ

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2528

บรรณลักษณ์ : 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

สาระสังเขป : ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสำคัญมาตั้งแต่อดีต เคยเป็นชุมชนเก่ามาช้านาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือเป็นพื้นที่ๆคนอพยพ จากลาว กัมพูชา และมอญ เข้ามาตั้งรกรากอยุ่เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลทางการเมืองและภูมิศาสตร์ กลุ่มชนเหล่านี้นับถือพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยอันเป็นเมืองพุทธศาสนา