หนังสือวิชาการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. หนังสือชุด แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ฉบับอำเภอเมือง
  ฉบับอำเภอบางคล้า
  ฉบับอำเภอราชสาส์น
  ฉบับอำเภอคลองเขื่อน
  ฉบับอำเภอพนมสารคาม
  ฉบับอำเภอสนามชัยเขต

  ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ
  ฉบับอำเภอแปลงยาว
  ฉบับอำเภอบ้านโพธิ์
  ฉบับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  ฉบับอำเภอบางปะกง

 2. หนังสือชุดมรดกภูมิปัญญา
  ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ประเพณีแห่ธงตะขาบ
  ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร
  ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา “ประเพณีการทำขวัญข้าว”
 3. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราฉบับไทย-อังกฤษ = Thai-English booklet local cultures and traditions in Chachoengsao
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. องค์ความรู้วัฒธรรมท้องถิ่น เรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบจญบูรพา” Thai – English Booklet “Thai Traditional Games in the Five Eastern Province Cluster”
 7. งานสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบตัวอักษรไทยประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเขียนจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 8. 100 ปีอำเภอบ้านโพธิ์
 9. ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ไทย)
 12. เรือ
 13. สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 
 14. มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและขนมพื้นถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 15. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 18. การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 19. 80 นกถิ่นราชนครินทร์ = 80 Common birds in Rajanagarindra (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 20. วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง (ไม่มีไฟล์เอกสาร)
 21. ผลงานสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา
 22. สารสนเทศภาคตะวันออก (ไม่มีไฟล์เอกสาร)