Search for:
วีดีทัศน์ : ประเพณีขวัญข้าว

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ประเพณีการทำขวัญข้าว”

โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

สนับสนุนโดย :  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วีดีทัศน์ : ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง :”ประเพณีแห่ธงตะขาบ”

โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วีดิทัศน์ : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร

ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร”

โดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

สนับสนุนโดย  : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม