สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 615.321 ส314

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566

รายละเอียดตัวเล่ม : 83 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา วรรณพิรุณ