องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : 2556

บรรณลักษณ์ : 153 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป  : อาเซียน (ASEAN : The Association of South East Asian Nations) มีชื่อเต็มว่า สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากความร่วมมือจาก 15 ประเทศ โดยในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กฎบัตรอาเซียนได้เริ่มมีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เขาดํารงตําแหน่ง ประธานอาเซียนที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอํา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ว่าด้วยแผนงานสําหรับการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยอาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม เดียวกันให้สําเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 หรือในปี ค.ศ. 2015 ดังนั้น ศูนยแศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จึงเล็งเห็นและตระหนักถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและ วัฒนธรรมของ 10 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รวบรวมองคแความรู้ทาง วัฒนธรรมของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเมืองหลวง ดอกไม้ประจําชาติ ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ การแต่งกายประจําชาติ อาหารประจําชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและนาฏศิลปะ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชนแแก่นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนําไปสู่การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้คําขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศนแ หนึ่งเอกลักษณแ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community) ศูนยศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 22 เมษายน 2556