Search for:
วิจัย : การศึกษาและวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว/ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์

ผู้วิจัย :  นิสา เมลานนท์

สถาบัน/หน่วยงาน : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : –

จำนวนหน้า : 62 หน้า

บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้น วิเคราะห์และรายงานศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) ไว้มิให้สูญหาย และคงอยู่คู่บ้านเมืองไปตราบนานเท่านาน โดยเฉพาะละครชาตรเมืองแปดริ้ว ซึ่งนับวันจะเลือนไปจากความทรงจำ เรียกได้ว่าการแสดงรูปแบบดั้งเดิมนั้นได้สูญหายไปแล้ว เพราะขาดผู้อนุรักษ์รักษา ศิลปินละครชาตรีรุ่นเก่าเหลืออยู่น้อยมาก จึงมีความประสงค์จะศึกษา และวิเคราะห์ละครชาตรีเมืองแปดริ้ว ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

วิจัย : ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา/ วิชัย  พงษ์โหมด, บุญมา  พงษโหมด

ผู้วิจัย :  วิชัย  พงษ์โหมด, บุญมา  พงษโหมด

สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2547 หน้า 111 หน้า

บทคัดย่อ :  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบข้อมูลการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอยุ่ในชุดวิชาสารนิพนธ์หลักสูตรประกาศนียบีตร บัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 818 หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติของแต่ละหมู่บ้าน และเพื่ออธิบายการตั้งถิ่นฐาน ของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกกุยเล้ย ตำบลปากน้ำ อำเภอปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา/ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว, อารียา   บุญทวี

ผู้วิจัย :  ผ่องศรี  มาสขาว, อารียา   บุญทวี, วาทิตา  เอื้อเจริญ

สถาบัน/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปี  : 2547

จำนวนหน้า : 81 หน้า

บทคัดย่อ :  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตหมวกเล้ย รูปแบบการจำหน่าย แนวโน้มทางการตลาด รวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการส่งเสริมอาชีพของชุมชนในการผลิตหมวกกุยเล้ยของตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

รื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองสาน ตำบลท่าไข่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองสาน ตำบลท่าไข่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานการทอเสื่อกก อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานการทอเสื่อกก อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การเขียนฉากลิเก ตำบลโสธร อำเภอเมืองเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การเขียนฉากลิเก ตำบลโสธร อำเภอเมืองเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม บ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม บ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :