Search for:
ชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าชาวอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น. เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2563 ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563 รายละเอียดเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. สาระสังเขป : –
รายงานการวิจัยประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร

โดย: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.9593 | ว152ร

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 59 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.ชื่อเรื่องอื่น: ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร.

 บทคัดย่อ : วิจัยเรื่อง ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร มีสัตถประสงค์ 1. เพื่อศึกษา เพื่อความเชื่อ การบนบานของประชาชนที่ส่งผลให้เกิดประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร 2. เพื่อศึกษาประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร 3. เพื่อศึกษากระบวนการสืบสาน สืบทอด ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้แก่พระสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีหลวงพ่อโสธร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตำรา หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของประเพณี และกระบวนการจัดงาน รวมทั้งการเข้าร่วมประเพณีเพื่อการมีส่วนร่วม

72 ปี สารภี คืนถิ่น

โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท.

ลขเรียกหนังสือ :

การพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553

รายละเอียดตัวเล่ม: 128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา(ไทย)

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 อ663ภ

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 46 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือน 

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 959.314  ส179

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: (ก-ช), 58 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม.

สาระสังเขป : พระประวัติ สมเด้จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ — พระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ — สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทราที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เสด็จเยือน

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องกระยาสารทในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9314  อ113

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: 26 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สาระสังเขป :

รายงานการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กระบวนการสร้างสรรค์การประดิษฐ์เข็มกลัดติดเสื้อดอกสารภีที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โดย : ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 745.5943  ณ336ร

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฉ, 60 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.

70 ปี จากฝึกหัดครู…สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้แต่งร่วม: พรพรรณ นินนาท
ลขเรียกหนังสือ: 378.05  ร425จ 2553
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2553
รายละเอียดตัวเล่ม: 71 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
เรือ

ชื่อเรื่อง : เรือ

ผู้แต่ง : ประเสริฐ ศรีรัตนา,  อ.จินดา  เนื่องจำนงค์

เลขเรียกหนังสือ : –

บรรณลักษณ์ : 24 หน้า :  –  ซม.

สาระสังเขป : เรือเป็นยนตกรรม แห่งภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ช่วยให้มนุษย์ขับเครื่องเดินทางไปในลำน้ำ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นกับธุรกรรมในอดีต แต่เรือในปัจจุบัน อาจนับได้ว่าเป็นเพียงมรดกในประวัติศาสตร์ที่เลื่อนลางจางหายไปกับกาลเวลา

ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง :ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : –

พิมพ์ลักษณ์ :  เอ็มเอ็น ออฟเซท จำกัด ฉะเชิงเทรา

บรรณลักษณ์ : 144 หน้า :  –  ซม. 2562

สาระสังเขป : ในปี พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำ “หนังสือภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเกษตรอำเภอทุกท่านในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เกษตรกรที่เป็นต้นแบบทางการเกษตร อำเภอละ 3 ท่าน