Search for:
องค์ความรู้ เครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดที่๑ – ๗
โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น, ๒๕๖๕

รายละเอียด : ๗ ชุดองค์ความรู้เครื่องใช้ ภูมิปัญญา : ภาพประกอบสี ; ๒๙ ซม.

สาระสังเขป : บทความองค์ความรู้ เรื่องเครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทั้งหมด ๘ ชุดองค์ความรู้  จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา อีกทั้งสะท้อนลักษณะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น

ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย : เตารีดถ่าน, ม้าหั่นยา, มีดหั่นหมาก, หมอนไม้, ตลับเมตรพับ, เชี่ยนหมาก, หมา ภาชนะสำหรับตักน้ำ (ภาษาถิ่นภาคใต้)

ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย : ครกกระเดื่อง, คราด, เคียว, เคียวขอ, เครื่องสีข้าวโบราณ, ไม้หาบกล้า, ถังตวงข้าว, ถังตวงหอยแมลงภู่

ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย : กระต่ายขูดมะพร้าวม, กระติบ, เครื่องโม่แป้งโบราณ, ตะกร้าล้างปลา, เตาขนมครก, หม้อดิน, หวด, หีบยาเส้น , ไหจู๋ (ไหปลาร้า), ไหซอง,ไหทรงโกศหรือไหเท้าช้าง

ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย : งอบ, หมวกกุยเล้ย, หมวกสานด้วยไม้ไผ่, ฝาชี, ตะกร้าก้านมะพร้าว, ตะเกียง,ระหัดวิดน้ำ

ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย :  ข้อง, แงบ, ไซดักปลา, ลอบ,สุ่ม, อีจู้, ช้อน, ฉมวก

ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย : กระจาด,กระจาดหาบ,กระจาดเล็ก,กระชอน,กระด้ง ,ชะลอม,กระบุง,ตะกร้า,สาแหรก,ผลิตภัณฑ์จักสานทองเหลือง

ชุดที่ ๗ ประกอบด้วย :  เสวียน,โกก,กระดิ่งคอวัว ,มีดปาดตาล,กระบอกใส่น้ำตาล,เคียวหางแมงป่อง (เคียวเขมร),ตะเกียบนวดงวงตาล,ผลิตภัณฑ์สานด้วยใบตาล, พัดใบตาล,ปืนแก๊ป, หอกใบปรือ,ผาลไถนา,เสือตบก้น

การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: โยธิน จี้กังวาฬ

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 746.66 ย842ก 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2564

รายละเอียดตัวเล่ม: 54 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28.5 ซม.

สาระสังเขป : การทำผ้ามัดย้อม เป็นศิลปะการมัดผ้าแล้วนำไปย้อมสีเพื่อให้เกิดลวดลายและสีสันสวยงามตามต้องการ เป็นงานหัตถกรรมผ้าอีกประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ สามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆทำให้เกิดการพัฒนาผ้ามัดย้อม ทั้งในเรื่องเทคนิคแบบมัดผ้า วัสดุธรรมชาติที่นำมาสกัดสีย้อม ทำให้มีการศึกษาพัฒนารูปแบบและเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมอย่างหลากหลาย

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่ง : พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [บรรณาธิการ] | มูลนิธิสิริวัฒนภักดี.

เลขเรียกหนังสือ : 294.33 ว416 2565

ข้อมูลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2565

สารสนเทศภาคตะวันออก (ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นักศึกษาวิชาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

เลขเรียกหนังสือ : 915.937 ส675

ข้อมูลการพิมพ์ : ม.ป.ท. : สุทธิกุลสวัสดิ์การพิมพ์, ม.ป.ป.

รายละเอียดตัวเล่ม : 264 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 20.5 ซม.

สาระสังเขป : นักศึกษาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ที่เรียน วิชา ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนออาจารย์ผู้สอน ประกอบการเรียนวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร เห็นว่าควรจะนำเผยแพร่ทั้งในกลุ่มของนักศึกษากันเองและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : บ้านอ่างเตย ตั้งอยู่หมู่ที่9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านอ่างเตยให้กับชุมชนบ้านอ่างเตย และโรงเรียนบ้านอ่างเตย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา(eng)

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ภ 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่,แผนภูมิ ; 29 ซม.

สรุปสาระสังเขป :  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ภาษา จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม ประวัติความเป็นมาของตำบลเทพราช ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย ภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 * (ไม่มีไฟร์เอกสาร)

สามารถติดต่อยืมตัวเล่มได้ที่หอสมุดกลาง

โดย : อารียา บุญทวี
ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 76 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : บ้านนางาม หมู่ที่ 19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมการปกครองขึ้นอยู่กับบ้านนายาว หมู่ที่ 15 ประชาการส่วนใหญ่ย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เมื่อมีประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมากจึงแยกการปกครองหมู่บ้านออกเป็นบ้านนางาม ทั้งนี้ในสมัยก่อนประชาชนในหมู่บ้านปลูกข้าวเป็นจำนวนมากโดยต้นข้าวงอกงามไม่ต้องใช้สารเคมี จึงชื่อว่า “หมู่บ้านนางาม” นอกจากนี้บ้านนางามมีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น นำไปสู่พลังทางวัฒนธรรมชุมชน และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสตรีที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายใต้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

80 นกถิ่นราชนครินทร์ = 80 Common birds in Rajanagarindra(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: เอกชัย ไชยดา

เลขเรียกหนังสือ : 598.29593 อ873ป

ข้อมูลการพิมพ์ : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 2563

รายละเอียดตัวเล่ม : 133 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

ISBN : 9789748234991

สาระสังเขป :  หนังสือ “80 นกถิ่นราชนครินทร์” พูดถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความคิด “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนเรื่องที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน(Setting And infrastucture) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Energy and Climate Change) การจัดการของเสีย(Waste management) การจัดการน้ำ(Water usage) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Transportation)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา = Value creation of Loincloth products to creative economy of women sewing group at Nayao villege, Sanam Chai Khet district, Chachoengsao province(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: จินดา เนื่องจำนงค์, [ผู้วิจัย]

เลขเรียกหนังสือ: 391.4 อ663ร 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม: ก-ฌ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ; 29 ซม.

บทคัดย่อ : –

แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569

ผู้แต่งร่วม : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา. สภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา. ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

เลขเรียกหนังสือ : 630.20112 ผ931 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ม.ป.พ. 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 137 แผ่น : ภาพประกอบสี, ตารางล แผนภูมิ, แผนผัง ; 29 ซม.

สาระสังเขป : กรอบยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 กำหนดให้สภาเกษตรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด